top of page
Top Banner.png
 • Ảnh của tác giảCơ sở BTXH Thảo Đàn

Năm tiêu chuẩn kiểm huấn trong công tác xã hội

Nguồn tham khảo: Social Work Supervision (NASW)/ Người dịch: Đức-Tài Nguyễn

TIÊU CHUẨN 1: BỐI CẢNH KIỂM HUẤN (CONTEXT IN SUPERVISION)

 • Hiểu về phạm vi thực hành

 • Thực hành với cộng đồng

 • Tính liên ngành trong việc kiểm huấn

 • Yếu tố văn hóa và xuyên văn hóa trong thực hành kiểm huấn

 • Kiểm huấn kép và những quyết định có tính đối nghịch nhau

TIÊU CHUẨN 2: HỢP ĐỒNG KIỂM HUẤN (CONDUCT OF SUPERVISION)

 • Tính bảo mật

 • Hợp đồng cho việc kiểm huấn

 • Lãnh đạo và vai trò làm mẫu

 • Năng lực

 • Kết thúc/dừng kiểm huấn

 • Tự chăm sóc bản thân

TIÊU CHUẨN 3: PHÁP LÝ VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH

 • Trách nhiệm

 • Quy định

 • Tài liệu tham khảo

 • Những mối bận tâm khác liên quan đến pháp lý

TIÊU CHUẨN 4: NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠO ĐỨC

 • Những quyết định-chọn lựa có tính đạo đức

 • Những ranh giới

 • Khả năng tự bộc lộ bản thân

 • Lưu ý về sự an toàn

 • Những chọn lựu trong thực hành

TIÊU CHUẨN 5: CÔNG NGHỆ

 • Khoảng cách kiểm huấn

 • Quản trị rủi ro

Nguồn hình: https://www.aarossfamilycounseling.com/clinical-supervisor-training-for-mental-health-counselors/

31 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments


bottom of page