top of page

Team Members

Ms Lê Thị Ngân

Ms Lê Thị Ngân

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Ms  Vũ Nguyên Ngọc Trinh

Ms Vũ Nguyên Ngọc Trinh

Thành viên Hội đồng trung tâm

Ms  Đoàn Bắc Việt Trân

Ms Đoàn Bắc Việt Trân

Thành viên Hội đồng trung tâm

Mr Phạm Đình Nginh

Mr Phạm Đình Nginh

Thành viên Hội đồng trung tâm

Ms Trần Thị Vĩnh Thanh

Ms Trần Thị Vĩnh Thanh

Thành viên Hội đồng trung tâm

bottom of page